ชมวิดีโอพระพุทธศาสนา

Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

ทดสอบข้อมูล

ประโยชน์นิยม(ประชานิยม)
หลักเกณฑ์ของประโยชน์นิยม คือ การกระทำสิ่งใด จะผิดหรือถูกนั้นขึ้นอยู่กับว่า มันก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากแค่ไหน สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขหรือหลุดพ้นจากความทุกข์
ประโยชน์นิยมยึดหลักมหสุข ที่ว่า การกระทำที่ถูก คือ การกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุด นั้นแสดงว่า ประโยชน์นิยมให้ความสำคัญกับผลที่เกิดจากการกระทำมากกว่าเจตนาหรือแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดการกระทำนั้นขึ้น

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พระไตรปิฏกวิเคราะห์ Tipitaka Analysis

แนวสังเขปรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฏก ระบบการถ่ายทอด โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฏก วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญ เช่น อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก สวรรค์ จิต วิญญาณ
.